Telefoon
Taal
Taal

Privacy Policy

Privacy Verklaring:

Mansion club respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens mansion club verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie:
Mansion club verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt mansion club veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Mansion club.

Doel verwerking persoonsgegevens
Mansion club verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

- Voor het versturen van de nieuwsbrief.
- Om gasten te kunnen bereiken bij eventuele wijzigingen/onduidelijkheden in hun reservering.
- Om te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen. - Voor marketing- en communicatie activiteiten.

Voor werving en selectie.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Mansion club verwerkt de navolgende (soorten of categorie├źn) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

Voor gasten:
- Naam
- Telefoonnummer
- Eventueel emailadres


Voor medewerkers:
- Naam, adres, telefoonnummer
- Email adres
- BSN
- Geboortedatum
- Kopie ID

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt mansion club omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Mansion club verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
- wettelijke verplichting
- uitvoering van een overeenkomst
- verkregen toestemming van betrokkene(n) - gerechtvaardigd belang
- Binnen Onze Club wordt camerabewaking gehanteerd i.v.m. de veiligheid van gasten, medewerkers en materialen. Beelden worden puur gebruikt voor veiligheidsdoeleinden en de beelden worden automatisch vernietigd na 6 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Mansion club deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van mansion club zoals een IT- leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan mansion club persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van mansion club uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door mansion club ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging

Vragen & Contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensverwerking / Privacy van mansion club.
Via Info@mansionclub.nl of telefoonnummer:0207653930
Deze privacy verklaring is op 01-06-2020 vastgesteld.